Stichting Oud-Leden Vindicat & Magna Pete

Stichting Oud-Leden Vindicat en Magna Pete

De Stichting Oud-leden Vindicat & Magna Pete (SOL) stelt zich ten doel:   

 • het stimuleren en coördineren van de activiteiten van reünisten
 • het onderhouden van contacten met Vindicat
 • het ondersteunen van Vindicat
 • het bevorderen van de contacten tussen de reünisten onderling, tussen de reünisten en de leden van Vindicat, alsook tussen zijn leden onderling
 • alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft haar doel na met alle wettige middelen, waaronder met name: 


 • het voeren van een administratie van reünisten en donateurs
 • het onder haar verantwoordelijkheid uitgeven van één of meer periodieken, al dan niet in electronische vorm
 • het zorgdragen voor de continuïteit van de lustrumvieringen
 • het op verzoek of uit eigener beweging adviseren van Vindicat
 • het financieel ondersteunen van Vindicat wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven en van activiteiten ter bevordering van de juiste vervulling van de doelstelling van Vindicat
 • het structureel bevorderen van de positie en continuïteit van Vindicat als studentenvereniging
 • het bevorderen van het exploiteren door Vindicat van een studentensociëteit in Groningen
 • het bijdragen aan het in stand houden en uitdragen van het culturele erfgoed van Vindicat
 • het vergroten en daar waar nodig verbeteren van de naamsbekendheid van Vindicat
 • het leveren van een financiële bijdrage aan omvangrijke projecten geïnitieerd door Vindicat  
SOL-groot-transparant.png
Dankzij de bijdragen van onze donateurs kan de SOL ondermeer zorgdragen voor:

-het uitgeven van de 'Vindicat'

-deze website

-de reünistenadministratie

-het lustrum voor reünisten

-de belangen van de reünisten in brede zin

-advies en (financiële) steun aan Vindicat en haar substructuren